WHOOOWHOOOO Adult UV Disco IS BACK ON STOCK

Call Us: +31628262224

From 10:00 to 17:00 (WED-FR)

Shopping Cart

Conditions of Use

Conditions of Use

 

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 

van  Cameleon B.V. gevestigd te Heeswijk Dinther

 

 

Gedeponeerd ter Kamer van Koophandel te Tilburg.

 

Artikel 1: Definities

 

1.1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 

 

 1. Leverancier/verkoper: de besloten vennootschap Cameleon B.V. gevestigd te Heeswijk Dinther;
 2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die goederen van Cameleon B.V. koopt en/of aan Cameleon B.V. opdracht heeft gegeven tot vervaardiging en/of levering van goederen en/of tot het verrichten van werkzaamheden;
 3. Opdracht en/of overeenkomst: elke overeenkomst tussen Cameleon B.V. en koper, betreffende koop en verkoop van zaken en goederen en/of uitvoering van werkzaam­heden door Cameleon B.V., tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen;
 4. De algemene voorwaarden: de onderhavige door Cameleon B.V. gebruikte algemene verkoop- en leverings­voorwaarden;.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 

  1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen, overeen­komsten en leveringen betreffende verkoop van zaken en goederen en/of uitvoering van werkzaam­heden door Cameleon B.V., tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

 

  1. Cameleon B.V. wijst toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van koper uitdrukkelijk van de hand. 

 

  1. Door het enkel plaatsen van een opdracht en/of de inontvangstneming van de door Cameleon B.V. afgeleverde goederen en/of verrichte werkzaamheden, aanvaardt de ontvangende partij de algemene voorwaarden als koper en worden deze geacht (stilzwijgend) onderdeel van de overeenkomst uit te maken zonder dat daarvoor een nadere schriftelijke bevestiging door Cameleon B.V. of koper nodig is. 

 

Artikel 3: Aanbiedingen

 

3.1. Alle aanbiedingen van Cameleon B.V., in welke vorm dan ook, zijn volledig vrijblijvend. 

 

3.2. Iedere aanbieding is gebaseerd op de gegevens, tekeningen, berekeningen, specificaties en overige informatie, die koper ter gelegenheid van de aanvraag heeft verstrekt. Cameleon B.V. mag van de juistheid van deze verstrekte informatie uitgaan.

  1. Iedere aanbieding en prijsopgave is gebaseerd op de ver­onderstelling dat Cameleon B.V. de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende reguliere werkuren kan uitvoeren. 

 

  1. Alle bij een aanbieding verstrekte afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, prijslijsten, catalogi, folders, maat- en gewichtsopgaven en alle andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Dergelijke gegevens zijn slechts bindend, indien Cameleon B.V. dit uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt. Cameleon B.V. is niet verplicht detailgegevens te verstrekken. 

 

  1. Toezending van aanbiedingen, catalogi, prijslijsten e.d. verplichten Cameleon B.V. niet tot het sluiten van een overeenkomst. 

 

  1. Informatie en adviezen van Cameleon B.V. zijn uitsluitend van algemene aard en vrijblijvend.

 

  1. Offertes, tekeningen, modellen, programmatuur, fabricagemethoden en bescheiden, die op de overeenkomst  betrekking hebben en Cameleon B.V. heeft verstrekt, alsmede de eventuele auteursrechten en andere industriële en intellectuele rechten blijven eigendom van Cameleon B.V. en mogen op geen enkele wijze worden gedupliceerd, vermenigvuldigd, overgenomen of aan derden ter inzage of ter beschikking gegeven zonder toestemming van Cameleon B.V.. 

 

  1. Cameleon B.V. behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren en goederen onder rembours te leveren. 

 

Artikel 4: Overeenkomst

 

  1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Cameleon B.V. pas tot stand, nadat Cameleon B.V. een opdracht schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd of op het moment dat Cameleon B.V. feitelijk uitvoering geeft aan de overeenkomst. 

 

  1. De opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud en strekking van de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

 

  1. Ingeval de opdracht niet schriftelijke is aanvaard c.q. bevestigd en Cameleon B.V. toch feitelijk uitvoering aan de overeenkomst geeft, beschouwen partijen de factuur tevens als opdrachtbevestiging, die ook geacht wordt de inhoud en strekking van de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

 

  1. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door werknemers van Cameleon B.V. of namens Cameleon B.V. gedaan door derden, binden Cameleon B.V. slechts indien deze door haar conform het gestelde in artikel 4.1. schriftelijk zijn bevestigd c.q. worden bekrachtigd. 

 

  1. Koper is zonder schriftelijke toestemming van Cameleon B.V. niet gerechtigd om zijn rechten uit hoofde van de overeenkomst aan een derde over te dragen of te bezwaren.

 

  1. Indien Cameleon B.V. dit noodzakelijk of wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, mag Cameleon B.V. bij uitvoering van de overeenkomst anderen inschakelen. 

 

 

Artikel 5: Prijzen

 

5.1. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen: 

 

- gebaseerd op de bij de opdrachtbevestiging voor de uitvoering van de overeenkomst van belang zijnde feitelijke gegevens; 

- gebaseerd op tijdige verstrekking door koper van de benodigde informatie en zaken aan Cameleon B.V.;

- gebaseerd op de tijdens de opdrachtbevestiging geldende hoogte van inkoop­prijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, verpakkings- en andere kosten;

- gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats;

- exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten;

- exclusief de kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering;

- vermeld in euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend;

- exclusief emballage.

 

5.2. In geval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren, is Cameleon B.V. gerechtigd om de met koper overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften. 

 

5.3. Artikel 5.2. geldt ook ten aanzien van overeenkomsten, die door Cameleon B.V. in gedeelten worden afgeleverd of uitgevoerd, voor zover het betreft gedeelten, die op het tijdstip van intreden van de verhoging van één of meer kostprijsfactoren nog niet zijn afgeleverd of uitgevoerd. 

 

5.4. Alle kosten voortvloeiend uit aanvulling en/of wijzigingen van een opdracht door of namens koper zijn geheel voor rekening van koper. 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Cameleon bv te mogen claimen of te veronderstellen.

Cameleon bv streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.cameleonpaint.com onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Cameleon bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

 

Artikel 6: Levertijd

 

6.1. Opgegeven en overeengekomen levertijden en andere tijden worden door Cameleon B.V. bij benadering vastgesteld en gelden nimmer als een fatale termijn. Er kan slechts sprake zijn van een fatale termijn, indien Cameleon B.V. in de opdrachtbevestiging een exacte leveringsdatum bepaalt, die tevens expliciet als fatale termijn is aangeduid. 

 

6.2. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Cameleon B.V. kan blijven werken, zoals ten tijde van de aanbieding was voorzien en de van derden te betrekken benodigde goederen tijdig aan Cameleon B.V. worden geleverd en de door derden in opdracht van Cameleon B.V. te verrichten werkzaamheden tijdig worden gedaan. 

 

6.3. Indien deze verwachting onterecht blijkt, ook al is dat het gevolg van reeds bij het sluiten van de overeenkomst te voorziene omstandigheden, zal de leveringstijd met evenveel dagen worden verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd.

 

6.4. De leveringstijd zal ook worden verlengd, indien koper na het sluiten van de overeenkomst de opdracht wijzigt of anderszins de uitvoering ervan vertraagt.

 

6.5. Indien koper van oordeel is, dat de overschrijding van de door Cameleon B.V. bij benadering vastgestelde levertijd voor hem als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt, is koper verplicht om Cameleon B.V. bij aangetekende brief alsnog een redelijke levertijd te stellen.

 

6.6. Overschrijding van de door Cameleon B.V. bij benadering vastgestelde levertijd geeft de koper geen aanspraak op levering uit voorraad van Cameleon B.V. ingeval gekocht is op aanvoer vanaf een derde. 

 

 

 

 

Artikel 7: Levering

 

7.1. Als tijdstip van levering aan koper geldt het moment waarop de goederen het fabrieksgebouw/magazijn van Cameleon B.V. verlaten of na mededeling aan koper dat de goederen ter levering gereedliggen. Op dat moment gaan alle risico's op koper over. 

 

7.2. Cameleon B.V. is gehouden tot levering van de overeengekomen maten en andere specificaties aan koper, met dien verstande dat geringe afwijkingen, zowel positief als negatief zijn toegestaan. Zo kunnen geleverde handgemaakte goederen enigszins van elkaar verschillen, alsook verschillen van getoonde of verstekte modellen, alsmede onregelmatigheden vertonen. Deze afwijkingen worden geacht onderdeel uit te maken van de tussen partijen gesloten overeenkomst en de koopprijs wordt dan niet verminderd c.q. vermeerderd.

 

7.3. Indien is overeengekomen dat Cameleon B.V. voor het transport zorg draagt, zullen de kosten daarvan aan koper worden doorbelast, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

  1. Indien is overeengekomen dat Cameleon B.V. voor het transport zorg draagt, is Cameleon B.V. gerechtigd de wijze van transport te kiezen, waarbij belemmeringen of tijdelijke verhindering van de gekozen wijze van transport Cameleon B.V. niet verplichten een andere wijze te kiezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

  1. Cameleon B.V. is gerechtigd om in gedeelten af te leveren (deelleveranties), welke afzonder­lijk door Cameleon B.V. kunnen worden gefactureerd en door koper conform het bepaalde in artikel 9. dienen te worden betaald. 

 

Artikel 8: Verpakkingsmaterialen

 

  1. Tenzij op de factuur uitdrukkelijk anders staat aangegeven, is het door Cameleon B.V. aangewende verpakkingsmateriaal, waarin door Cameleon B.V. zaken aan koper worden aangeboden, bestemd voor eenmalig gebruik. Indien het verpakkingsmateriaal voor eenmalig gebruik is bestemd, is Cameleon B.V. noch gehouden om het verpakkingsmateriaal terug te nemen noch om enigerlei vergoeding voor de opslag en/of vernietiging van het verpakkingsmateriaal te betalen. 

 

Artikel 9: Opslag

 

9.1. Het risico van de door Cameleon B.V. te leveren goederen gaat op koper over op het tijdstip van levering in de zin van artikel 7.1.

 

9.2. Indien het gereed product niet onmiddellijk of op de afgesproken afroep­termijn naar de plaats van bestemming kan worden vervoerd, is Cameleon B.V. gerechtigd, zonder ingebrekestelling, deze goederen voor rekening en risico van koper binnen Cameleon B.V. of bij derden op te slaan, en betaling te verlangen als had de levering plaats­gevonden. In die gevallen waarin koper na ingebrekestelling de zaak niet binnen een redelijke termijn afneemt, heeft Cameleon B.V. het recht de zaken aan derden te verkopen, in welk geval de netto-opbrengst in mindering komt op het aan Cameleon B.V. totaal verschuldigd. 

 

 

Artikel 10: Betalingen

 

  1. Koper dient de facturen van Cameleon B.V. binnen uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum te voldoen door storting of overmaking op de op de factuur vermelde bank- of giro­rekening, tenzij anders is overeengekomen. De op de bank- en giroafschriften van Cameleon B.V. aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. 

 

  1. Koper dient de facturen van Cameleon B.V. conform artikel 10.1. te voldoen zonder beroep op enig recht van opschorting.

 

  1. Koper dient de facturen van Cameleon B.V. conform artikel 10.1. te voldoen zonder korting of verrekening.

 

  1. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is koper vanaf de dag dat die termijn verlopen is, in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling zijdens Cameleon B.V. benodigd zal zijn. 

 

  1. Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en vervolgens van alle verschuldigde rente in volgorde van opeisbare facturen die het langst openstaan. Dit geldt ook indien koper bij zijn betaling vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een factuur van een latere datum. 

 

  1. In geval van niet of niet-tijdige of onbehoorlijke voldoening aan enige op koper rustende verplichting jegens Cameleon B.V.; overlijden; duurzame arbeidsongeschiktheid; ingeval koper  onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld; (een aanvraag tot) surséance van betaling, faillissement en/of schuldsanering; beslag ten laste van koper; gehele of gedeeltelijke overdracht en/of staking van de onderneming van koper; fusie, splitsing en ontbinding van koper; overgang van de zeggenschap over koper, diens onderneming en/of bedrijfsuitoefening in belangrijke mate – direct of indirect - op een derde en/of kennelijk verminderde krediet­waardigheid van koper, zal Cameleon B.V. gerechtigd zijn alle nog lopende overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat ogenblik nog moeten worden uitgevoerd, te ontbinden middels een buitengerechtelijke verklaring, zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist en onverminderd haar recht terzake schadevergoeding te vorderen.

 

  1. In de situaties bedoeld in het vorige artikellid is iedere vordering, die Cameleon B.V. op koper mocht hebben, direct en in zijn geheel opeisbaar. 

 

  1. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Cameleon B.V. met betrekking tot de invordering van het aan Cameleon B.V. verschuldigde en niet-tijdig betaalde, komen voor rekening van koper. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de daadwerkelijk door Cameleon B.V. gemaakte proceskosten. Ter vergoeding van de buitengerechtelijke kosten is Koper gehouden tot betaling van een boete, die wordt gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,--, ook wanneer slechts een of enkele aanmaningen ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn verzonden en tenzij de werkelijke buitengerechtelijke kosten een hoger bedrag belopen, in welk geval gehoudenheid bestaat tot voldoening van die werkelijke kosten. 

 

  1. Cameleon B.V. is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst met koper, alvorens (verder) te presteren, van koper een voorschot te eisen en/of zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

 

11.1. De eigendom van alle geleverde of af te leveren goederen blijft bij Cameleon B.V. en gaat eerst over, wanneer koper de prijs en eventueel van toepassing zijnde kosten, boetes, rente en schadevergoedingen terzake van de geleverde goederen, inclusief voorafgaande en volgende leveringen met inbegrip van de door Cameleon B.V. ten behoeve van koper verrichte of te verrichten werkzaamheden zal hebben voldaan.

 

  1. Zolang koper de in het vorig artikellid genoemde vorderingen niet heeft voldaan, is koper niet gerechtigd om geleverde goederen in eigendom over te dragen of deze te bezwaren, tenzij binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.

 

  1. Indien de goederen onder eigendomsvoorbehoud niet bij koper, doch onder een derde worden opgeslagen, zal koper deze derde van het eigendoms­voorbehoud op de hoogte brengen, en die derde meedelen, dat hij deze in zoverre voor Cameleon B.V. houdt, zonder dat daaruit enige gehoudenheid van Cameleon B.V. tot betaling van opslagkosten of andere kosten voortvloeit. 

 

  1. Koper is gehouden de goederen, waarvan Cameleon B.V. (nog) eigenaar is, deugdelijk tegen brand en diefstal te verzekeren. Aanspraken uit het verzekeringscontract dienen door koper op eerste verzoek onvoorwaardelijk aan Cameleon B.V. te worden overgedragen. 

 

  1. Cameleon B.V. heeft het recht hetzij de goederen onder zich te nemen c.q. te houden, totdat koper het verschuldigde met inbegrip van kosten, rente en/of schadevergoeding heeft voldaan, hetzij de goederen aan derden te verkopen, in welk geval de netto opbrengst in mindering komt op het aan Cameleon B.V. totaal verschuldigde.

 

  1. Indien koper met de nakoming van zijn beta­lingsver­plichtingen jegens Cameleon B.V. tekort schiet of Cameleon B.V. goede grond heeft te vrezen dat koper in die  verplichtingen zal tekort schieten, is Cameleon B.V. zonder ingebrekestelling gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Koper machtigt reeds nu voor alsdan Cameleon B.V. om de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden en deze goederen ook feitelijk terug te nemen. Na terugneming zal koper worden gecre­diteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

 

 

Artikel 12: Garantie

 

  1. De door Cameleon B.V. geleverde goederen en verrichte werkzaamheden dienen aan de overeenkomst te beantwoorden.

 

  1. Ingeval Cameleon B.V. geleverde goederen van derden met garantie heeft betrokken, zal Cameleon B.V. jegens koper de door deze derden vastgestelde garantiebepalingen laten gelden. 

 

  1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is Cameleon B.V. uitsluitend gehouden tot nakoming van de in artikel 12.2. genoemde garantieverplichtingen binnen de Benelux. 

 

Artikel 13: Reclame

 

13.1. Koper dient bij iedere levering binnen 24 uur na ontvangst te controleren of deze aan de overeenkomst beantwoordt.

 

13.2. Reclames moeten, wat betreft zichtbare gebreken, uiterlijk binnen 21 dagen na levering schriftelijk worden ingediend bij Cameleon B.V., op het adres zoals dit op de factuur staat vermeld. Koper dient daarbij schriftelijk aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

 

13.3. Reclames voor wat betreft verborgen gebreken moeten eveneens schriftelijk worden ingediend bij Cameleon B.V., op het postadres zoals dit op de factuur staat vermeld, en wel uiterlijk binnen 21 dagen nadat van een dergelijk gebrek is gebleken of redelijkerwijs had moeten zijn gebleken, met dien verstande dat reclame niet meer mogelijk is na 12 maanden na aflevering. Koper dient daarbij schriftelijk aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

 

13.4. Reclames over facturen dienen schriftelijk bij Cameleon B.V. te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na verzenddatum van de facturen.

 

13.5. Retourzendingen worden alleen na schriftelijke akkoordbevestiging door de verkoopafdeling van Cameleon B.V. geaccepteerd en in ontvangst genomen en dienen altijd franco huis te geschieden. Bij retourzending dient altijd te worden vermeld de datum en nummer van de order, waarop de oorspronkelijke levering heeft plaatsgevonden, en de factuurdatum en -nummer, waarop de goederen zijn vermeld.

 

  1. Koper zal geen reclames kunnen indienen met betrekking tot goederen die hij heeft bewerkt of verwerkt.

 

  1. Bij niet-tijdig of ondeugdelijke indiening van een reclame verliest koper zijn recht op reclame.

 

Artikel 14: Overmacht

 

  1. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst door Cameleon B.V. verhinderen en die niet aan Cameleon B.V. zijn toe te rekenen. 

 

  1. Onder overmacht bedoeld in het vorige artikellid zijn ook begrepen internationale conflicten, gewelddadige of gewapende conflicten, maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse, supranationale of internationale overheid, boycotacties, arbeidsongeregeldheden en arbeidsongeschiktheid bij derden of onder eigen personeel, natuurrampen en andere van buiten komende onheilen, brand, waterschade, stagnatie of vertraging in de aanvoer van goederen, gebrek aan scheepsruimte, storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in andere apparatuur of programmatuur van Cameleon B.V., stagnatie . Indien zich een dergelijke omstandigheid voordoet, zal Cameleon B.V. die maatregelen treffen die van haar in redelijkheid kunnen worden gevergd om de schade van de koper te beperken. 

 

  1. Tijdens overmacht worden de leveringsverplichtingen en andere verplichtingen van Cameleon B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door de overmacht de nakoming van de verplichtingen door Cameleon B.V. niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot vergoeding van schade en kosten bestaat.

 

  1. Indien Cameleon B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde danwel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen, alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft. 

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 

  1. Cameleon B.V. kan jegens koper uitsluitend aansprakelijk zijn voor schade die het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van het handelen c.q. nalaten van Cameleon B.V.. Cameleon B.V. is dus bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals onder meer bedrijfsschade, schade als gevolg van aanspraken van enigerlei derde op koper, schade terzake van een product recall, door welke oorzaak dan ook ontstaan,  een en ander ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met de door Cameleon B.V. geleverde goederen en/of werkzaamheden.

 

  1. De aansprakelijkheid in haar totaliteit van Cameleon B.V. is in ieder geval beperkt tot het ter zake van de betreffende overeenkomst door Cameleon B.V. aan koper gefactureerde bedrag exclusief omzetbelasting.

 

  1. Indien geen succesvol beroep mogelijk is op de aansprakelijkheidsbeperking bedoeld in lid 1 en/of 2, is de aansprakelijkheid van Cameleon B.V. in haar totaliteit in ieder geval beperkt tot de uitkering die plaatsvindt onder de verzekering van Cameleon B.V. tegen aansprakelijkheid, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnd eigen risico.

 

  1. Mocht om welke reden dan ook onverhoopt geen uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvinden, dan is de hiervoor bedoelde gezamenlijke aansprakelijkheid in haar totaliteit beperkt tot een maximum van € 10.000,--.

 

  1. In gevallen waarin Cameleon B.V. door derden wordt aangesproken voor schade, veroorzaakt door goederen en/of werkzaamheden, die Cameleon B.V. heeft geleverd aan c.q. heeft verricht voor koper, zal koper Cameleon B.V. onvoorwaardelijk vrijwaren in die gevallen waarin Cameleon B.V. ten opzichte van koper niet (meer) aansprakelijk is, hetzij op grond van deze voorwaarden, hetzij anderszins.

 

  1. Cameleon B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan derden die is veroorzaakt door schending van octrooien, auteursrechten en/of andere industriële en intellectuele eigendoms­rechten door gebruik van tekeningen, materialen of onderdelen, danwel door toepassing van werkwijzen, welke aan Cameleon B.V. door of vanwege koper zijn verstrekt of voorgeschreven. Koper is gehouden Cameleon B.V. voor deze aanspraken onvoorwaardelijk te vrijwaren. 

 

  1. Indien Cameleon B.V.  desondanks gehouden is om schadevergoeding aan derden te voldoen, heeft Cameleon B.V. het recht van regres op koper. Dit recht van regres strekt zich mede uit over de door Cameleon B.V. te betalen/betaalde schadevergoeding, alsmede rente en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

 

  1. Iedere uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Cameleon B.V. en/of tot haar directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten. 

 

  1. Iedere uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden is niet van toepassing, indien en voorzover dit in strijd zou komen met het bepaalde in artikel 6:192 en/of  7:25 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Artikel 16: Slotbepalingen

 

16.1. De opschriften aangebracht op de roerende zaken zijn slechts ter verduidelijking en kunnen geen rol spelen bij de uitleg van deze algemene voorwaarden. 

 

16.2. Indien Cameleon B.V. zich in enig geval niet op enige bepaling van de algemene voorwaarden beroept, danwel daarvan afwijkt, brengt dit niet met zich mee, dat zij zich in de volgende gevallen niet meer op deze algemene voorwaarden zal kunnen beroepen. 

 

16.3. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

 

16.4. De bepalingen van het Weens Koopverdrag (Convention on the International Sale of Goods) zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

 

  1. Alle geschillen die, voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen aanhangig worden gemaakt bij de burgerlijke rechter, bevoegd in de vestigingsplaats van Cameleon B.V., zulks voor zover de wet dit toelaat. 

 

  1. Indien deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in een andere taal dan de Nederlandse, is de tekst van de versie in de Nederlandse taal bindend.

 

  1. Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zullen worden gedeponeerd ter Kamer van Koophandel te Tilburg. Ingeval Cameleon B.V. deze toezendt aan koper, zullen deze wijzigingen en aanvullingen voor Cameleon B.V. en koper bindend zijn met ingang van de dertigste dag na de datum van toezending.

 

Back to Top